Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Szanujemy Twoje prawo do prywatności.  Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

 

Dane osobowe zbierane przez firmę Quellio Sp. z o.o.,  ul. Wielkokacka 15, 81-611 Gdynia, NIP 586-22-92-575, w której są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

 

Quellio Sp. z o.o. dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji jej przekazanych, a dotyczących jej Klientów.

 

Quellio Sp. z o.o. z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

W trosce o bezpieczeństwo danych powierzonych za pośrednictwem Serwisu, Quellio Sp. z o.o. opracowała wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Quellio Sp. z o.o. stale kontroluje ich wykonywanie i sprawdza ich zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym m.in. z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

 

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie i w zakresie ujętym w treści zgody wyrażonej przez samego Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Quellio Sp. z o.o. do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Quellio Sp. z o.o.,  ul. Wielkokacka 15, 81-611 Gdynia, NIP 586-22-92-575, e-mail: hello@codehelp.pl

 

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:

 • poczty elektronicznej: hello@codehelp.pl
 • poczty tradycyjnej: ul. Wielkokacka 15, 81-611 Gdynia

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w następujących celach, w oparciu o podstawę prawną ogólnego rozporządzenia ochrony danych art.6 ustawy, zwanej RODO :

 • Korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, są przez Quellio Sp. z o.o. wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 • Kontakt z Quellio Sp. z o.o. poprzez stronę internetową wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.
 • Dane udostępnione w treści umowy zawieranej z Quellio Sp. z o.o. są wykorzystywane w celu umożliwienia nawiązania kontaktu pomiędzy Użytkownikami w celu umówienia spotkania, zawarcia umowy/zlecenia/negocjacji.

 

Prawa wynikające z RODO i czas przetwarzania danych Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Użytkownika.

 

Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę,
 • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny),
 • kiedy Quellio Sp. z o.o. uzyska informację, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

 

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • żądania przeniesienia danych osobowych
 • złożenia skargi do organu nadzorczego

 

Jeżeli przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe ma Pan//Pani prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Pana/Pani danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Panu/Pani na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

 

Niektóre dane jak np.: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu mogą być przechowywane przez okres kolejnych 5 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Quellio Sp. z o.o..  Dane dotyczące zamówień będą przechowywane przez okres 5 lat od daty realizacji zamówienia.

 

Odbiorcą danych jest:

 • firma Quellio Sp. z o.o.,
 • organy państwowe, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiKu, jeżeli się o to do nas zwróci,
 • dodatkowo możemy udostępniać dane zanonimizowane (takie, które nie mogą Cię zidentyfikować), zewnętrznym podmiotom.

 

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój oferty Quellio Sp. z o.o. powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy każdorazowo informować na naszej stronie.

Używamy ciasteczek